Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Om oss

Pitebygdens musikförbund (PMF) är en förening som har som målsättning och uppgift att: Verka för ökad musikkännedom och musikverksamhet i Pitebygden. Anordna kör-, kammarmusik- och orkesterkonserter, eller andra evenemang där musik utgör en påtaglig del.

PMF verkar med stöd från Piteå Kommun, Kultur & Fritid.

PMF styrelse

Ingemar Edström
Ordförande
073-8026095
E-post

Karina Sundkvist
Sekretarare & annonsansvarig
070-260 10 19
E-post

Thomas Brännström
Kassör
Klumgatan 6C
941 64 Piteå
076-787 11 07
E-post

Peter Lysholm
Ledamot

Anna-Karin Hagström
Ledamot

Agneta Andersson
Ledamot

Aino Sundstedt
Suppleant

Vakant
Suppleant

Våra stadgar

§ 1. NAMN
Föreningens fullständiga namn är ”Pitebygdens musikförbund ”
§ 2. SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Piteå kommun.
§ 3. ÄNDAMÅL
Pitebygdens musikförbund (PMF) arbetar på ideell grund och har som målsättning och uppgift
– att verka för ökad musikkännedom och musikverksamhet i Pitebygden
– att anordna kammarmusik-, kör-, och orkesterkonserter, eller andra evenemang där musik utgör en påtaglig del.
§ 4. MEDLEMMAR
Föreningen är öppen för person med intresse för föreningens ändamål.
§ 5. MEDLEMSINSATS
Medlem i föreningen ska erlägga en årlig medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman.
§ 6. STYRELSE
Styrelsen består av sju ledamöter, varav ordförande, kassör och sekreterare utses särskilt, dessutom tre suppleanter. Mandattiden är två år. Ena året utses fyra ledamöter, andra året tre. Ordförande och kassör bör ej utses samma år
För beslutsmässighet erfordras att minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande vid sammanträdet.
Styrelsemedlemmar befrias från plikt att erlägga medlemsavgift.
§ 7. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets och räkenskapsår löper från 1 januari – 31 december.
§ 8. ÅRSMÖTE
Förbundet håller ordinarie årsmöte före mars månads utgång på dag, som av styrelsen bestämmes. Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlem i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före årsmöte eller en vecka före extra årsmöte. Kallelse skall även ske genom annons i lokalpress senast sex dagar före årsmötet.
Rösträtt på årsmötet har den som är medlem i PMF.
§ 9. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av justeringsman, tillika vid val fungerande som rösträknare
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport för senaste verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse för samma tid
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8. Val av ordförande, sekreterare och kassör
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av styrelsesuppleanter
11. Val av två revisorer
12. Val av revisorssuppleant
13. Val av två ledamöter i valberedningen
14. Fastställande av årlig medlemsavgift
15. Övriga frågor.
Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut på årsmöte.
Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.
§ 10. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan kallas in om styrelsen så anser. Vid extra årsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet.
Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra årsmöte föres protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.
§ 11. STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen planerar verksamheten. Därmed tillhörande arbetsuppgifter fördelas inom styrelsen, antingen till särskilda arbetsgrupper eller enskilda medlemmar. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott för beredning av ärenden till kommande styrelsemöten. Arbetsutskottet kan även efter överläggning med övriga i styrelsen fatta beslut i akut påkomna frågor. Dessa beslut skall protokollföras vid därpå följande styrelsemöte.
§ 12. STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot.
Kallelse till styrelsesammanträde skall utsändas till till ordinarie ledamöter och suppleanter minst en vecka före sammanträdet. Ledamot som ej kan delta skall snarast anmäla förfall. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie.
§ 13. BESLUTSMÄSSIGHET
För beslutsmässighet erfordras att minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
§ 14. TECKNINGSRÄTT
Kassören och ordföranden äger var för sig teckningsrätt för föreningen.
§ 15. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer.
§ 16. VALBEREDNING
Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelsemedlemmar och revisorer och ersättare till dessa. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till det årsmöte där val skall äga rum.
§ 17. STADGEÄNDRING
Förslag om ändring av stadgar kan framläggas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring tas på två efter varandra följande årsmöten.
§ 18. UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och att förslaget vid den sista stämman får minst två tredjedelars majoritet. Vid föreningens upplösning skall nettobehållningen användas i samråd med företrädare för Kultur och Fritids-förvaltningen i Piteå Kommun.